De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle sessies van Praktijk In Balance: Reconnective Healing, The Reconnection, en Mindfulness (MBCT).

1. De kosten van de sessies worden in rekening gebracht volgens het geldende of overeengekomen tarief. De kosten dienen contant tijdens de sessie te worden voldaan. Bij The Reconnection en de mindfulness training, dient het bedrag voor aanvang van de sessie en/of training voldaan te zijn.

2. Ik heb erkende opleidingen gevolgd, maar ik ben géén arts. Reconnective Healing®, de persoonlijke Reconnection®, Reiki, of een Mindfulness training zijn geen vervangingen van een geneeskundige behandeling en/of medicijnen. Een Mindfulness-training is geen vervanging voor een eventueel lopende therapie en/of behandeling. Ook niet voor de consulten bij uw (huis)arts of therapeut. Ga bij medische klachten ook naar de huisarts voor een diagnose. Pas ook zeker nooit uw medicatie aan zonder overleg met uw huisarts of specialist.

3. Wanneer u bij een arts of specialist onder behandeling bent, blijf dan de behandeling bij deze arts of specialist voortzetten. Wanneer u medicatie gebruikt, voorgeschreven door een arts of specialist, bespreek dan het gebruik met deze arts of specialist. Wijzigingen in het medicatiegebruik dient u altijd in overleg te doen met deze arts of specialist.

4.  Al het besprokene blijft vertrouwelijk. Inhoudelijke informatie wordt alleen naar buiten gebracht wanneer de cliënt daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven. Hierop kan een uitzondering gemaakt worden als er sprake is van een wettelijke verplichting om informatie te verschaffen.

5. De cliënt maakt uit eigen vrije wil gebruik van de diensten van de Praktijk In Balance. De practitioner kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gedrag van haar cliënt tijdens en buiten het consult. De cliënt blijft verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gedrag/keuzes en de gevolgen daarvan. Cliënt kan nimmer aanspraak maken op resultaat uit advies/begeleiding. Reconnective Healing®, de persoonlijke Reconnection®, Reiki en Mindfulness bieden aanvullende zorg en zijn dusdanig niet gericht op klachten en symptomen. Praktijk In Balance geeft derhalve geen garanties voor eventuele verbeteringen in de fysieke en/of psychische gesteldheid.


Afzeggingen

6. Voor Reconnective Healing®, The Reconnecion®, Reiki geldt dat afspraken minimaal 24 uur van te voren dienen te worden afgezegd. Dit kan telefonisch op 06 – 1209 7886.  Wanneer de telefoon niet wordt opgenomen, spreek dan duidelijk je naam en afspraakgegevens in op de voicemail of stuur een e-mail naar info@praktijkinbalance.nl . Indien de afspraak niet tijdig wordt afgezegd is Praktijk In Balance helaas genoodzaakt de kosten door te berekenen. Dit geldt voor een Reconnective Healing® sessie,de persoonlijke Reconnection®, Reiki.

7. Bij een afzegging van een Mindfulness training geldt dat voor een afzegging van een week tot 48 uur van tevoren 40% van het totaalbedrag in rekening wordt gebracht. Bij afzegging vanaf 48 uur tot het moment van aanvang, zal het totaalbedrag in rekening worden gebracht. Bij het tussentijds stoppen van een Mindfulness training blijft het totaalbedrag van toepassing en wordt er geen korting verleend.

8. Praktijk In Balance een uitzondering maken op bovenstaande. Dit kan alleen bij afzeggingen die zijn ontstaan door zeer ernstige omstandigheden, die buiten uw schuld zijn ontstaan.


Beroepsorganisatie en vergoedingen

9. Praktijk In Balance is aangesloten bij het CAT collectief alternatieve therapeuten.  Dianne de Groote is erkend CAT therapeut level 3 en valt hiermee onder complementair aanvullende therapeuten. 

10. Praktijk In Balance is aangesloten bij Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT), ik val als CAT-complementair therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/

Ik werk als CAT-complementair therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/

11. Als erkend level 3 therapeut,  kunnen de diensten van Praktijk In Balance in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) vergoeding bij de volgende zorgverzekeraars:

 • CZ groep omvat de volgende zorgverzekeringen: CZ, OHRA, CZdirect, Nationale Nederlanden Zorg;
 • ACHMEA/ZK omvat de volgende zorgverzekeringen: Zilveren Kruis, Avéro Achmea, FBTO en OZF;
 • Menzis omvat de volgende zorgverzekeringen: Menzis, PMA, Anderzorg, de drie Zorgkantoren Groningen Twente en Arnhem, Menzis Zorgaanbod (MEZ);
 • ONVZ omvat de volgende zorgverzekeringen: PNO zorg, VvAa, ONVZ zorgverzekering;
 • Friesland omvat de volgende zorgverzekeringen: De Friesland Zorgverzekeraar.

Praktijk In Balance – Dianne de Groote gebruikt de volgende codes:

 • CAT therapeut nummer CM0127-06-08-17
 • AGB code Praktijk In Balance 90064381
 • AGB code Dianne de Groote 90105104
Psychotherapie 24500

Psychotherapie is een therapievorm voor volwassenen en kinderen die maken hebben met psychische of psychosomatische aandoeningen, problemen en stoornissen, zoals angsten, depressies en verslavingsproblemen. Ook bij stress of een burn-out kan psychotherapie zijn vruchten afwerpen. Het doel van de therapie is om de psychische problemen en klachten (sterk) te verminderen of verdraaglijker te maken.

Overige natuurgeneeskunde 24005

Een verzamelnaam voor natuurgeneeskunde die niet voldoet aan de criteria van de overige genoemde behandelvormen. Veel natuurgeneeskundige behandelvormen zijn benoemd en hebben hun eigen prestatie code. De behandelvorm en prestatiecode ”Overige natuurgeneeskunde” is van toepassing als de therapeut eclectisch en holistisch werkt volgens de richtlijnen van het CAT-competentieprofiel.

Energetische therapie 24012

Bij energetische therapie stemt de therapeut af op de energie van de cliënt om storingen in energiestromen of trillingfrequenties van organen vast te stellen. Dit kan met meetapparatuur of op gevoel. Het is de bedoeling dat het zelf-herstellend vermogen van het lichaam weer op gang komt, zodra de blokkades zijn opgeheven en de energie weer vrijelijk stromen.

12. Zorg en zorgverzekeraars zijn continue in beweging, en vergoedingen zijn afhankelijk van waar en de manier waarop je verzekerd bent. Daarom is het altijd verstandig om bij je eigen zorgverzekeraar na te vragen wat ze vergoeden. Hier vind je het laatste CAT nieuws.

Privacy disclaimer

Met dit document informeert Dianne de Groote de cliënt uitdrukkelijk welke gegevens er worden opgeslagen in het cliëntendossier en wat er mee gedaan wordt.

UW PRIVACY – Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheid en welzijn, en gegevens over de uitgevoerde training, sessies en behandelingen. Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de training is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA – Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’, of ‘training Mindfulness’, of ‘Healing sessie’
 • de kosten van de behandeling/consult/training/sessie